Bản tin số 2 – Tháng 4/2021

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm Tài nguyên Môi trường số 02 – ngày 10/04/2021, của Tạp chí Điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường.

Văn Trì