Bản tin số 2 – Tháng 3/2021

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm Tài nguyên Môi trường số 03 – ngày 14/03/2021, của Tạp chí Điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường.

Văn Trì – Quỳnh Chi