Bản tin số 2 – Tháng 2/2021

BVR&MT Bản tin Nông Lâm Tài nguyên Môi trường số 02 – ngày 06/02/2021, của Tạp chí Điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường.

Văn Trì – Thùy Chi