Bản tin số 1 – Tháng 2/2021

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm Tài nguyên Môi trường số 01 – ngày 01/02/2021, của Tạp chí Điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường.

Văn Trì – Thùy Chi