Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn

BVR&MT – UBND tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang.

Cao nguyên đá Đồng Văn đã được Thế giới công nhận là Công viên địa chất toàn câu năm 2010

Quy chế này quy định về quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất bao gồm: các di sản địa chất, di sản văn hóa và đa dạng sinh học; công tác bảo vệ môi trường; các hoạt động khai thác phát triển dịch vụ du lịch; nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế và các hoạt động liên quan khác đến Công viên địa chất.

Quy chế áp dụng đối với sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn trên địa bàn tỉnh Hà Giang và khách tham quan du lịch khi đến Công viên địa chất.

Ngoài ra, Quy chế còn bao gồm các nội dung về: Quy định về phân vùng quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất; Bảo vệ khu vực di sản; Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; Xây dựng và phát triển Công viên địa chất; Hoạt động văn hóa trên Công viên địa chất; Hoạt động du lịch – dịch vụ trên Công viên địa chất; …

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2020 và thay thế Quyết định số 2006/2012/QĐ-UBND ngày 1/10/2012 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Hoàng Tôn