Bàn giải pháp tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp quy mô lớn

BVR&MT – Ngày 14/4, tại Vĩnh Phúc, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị bàn giải pháp tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Đình Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Hồng Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương, địa phương và nhiều chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp.

Việt Nam luôn xác định việc tích tụ, tập trung đất đai nhằm tạo động lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đồng thời góp phần ổn định chính trị – xã hội của đất nước. Thời gian qua, đã có nhiều mô hình và phương thức thực hiện tích tụ, tập trung đất đai có hiệu quả, đóng góp tích cực cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp của Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp thực hiện còn gặp khó khăn, vướng mắc do chưa thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện, do quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan còn bất cập; có trường hợp chưa thực sự mang lại hiệu quả kinh tế, thậm chí còn có tác động tiêu cực đến xã hội do tích tụ, tập trung đất đai chưa đồng bộ.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, trong đó, tập trung quy hoạch sử dụng đất; quy định cụ thể hạn mức nhận chuyển quyền đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; quyền tiếp nhận đất đai; chế độ quản lý, sử dụng đất trồng lúa; chính sách pháp luật về thuế thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội và môi trường của các mô hình tích tụ, tập trung đất đai để có chính sách khuyến khích, thúc đẩy phát triển phù hợp. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động cho thị trường quyền sử dụng đất; thiết lập cơ chế tạo quỹ đất để phục vụ phát triển nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp.

Đánh giá cao những ý kiến đề xuất của các đại biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu việc tích tụ, tập trung đất nông nghiệp phải dựa trên cơ sở, kế hoạch sử dụng đất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói riêng và tái cơ cấu các ngành nghề nói chung có sử dụng đến tài nguyên đất đai. Tích tụ phải phù hợp với điều kiện thực tế, đặc điểm của mỗi vùng, miền và căn cứ vào yêu cầu sản xuất, bảo đảm đem lại lợi ích thiết thực cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, trong quá trình giao đất phải lựa chọn những doanh nghiệp, hợp tác xã đủ năng lực tài chính, có khả năng đầu tư toàn diện vào nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển những ngành nghề phi nông nghiệp, nhằm tạo nhiều việc làm mới, giảm lao động tham gia trong lĩnh vực nông nghiệp.

Về nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Phó Thủ tướng giao các cấp, ngành tập trung hoàn thiện các thể chế, chính sách pháp luật; xây dựng cơ chế, chế tài đảm bảo quyền bình đẳng giữa doanh nghiệp, tổ chức và người dân; có chính sách hỗ trợ nông dân, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Tập trung đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế nói chung, trong đó, phải đặc biệt quan tâm đến kinh tế nông thôn để có quy hoạch, kế hoạch phát triển phù hợp gắn với thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước; tổ chức lại các hình thức tổ chức sản xuất bảo đảm phát huy hiệu quả.