Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng tuyên truyền phổ biến pháp luật về bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS

BVR&MT – Trong các ngày 23 và 25/09/2020, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tổ chức 2 hội nghị tại huyện Trùng Khánh và Nguyên Bình nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 136/KH-BDT ngày 11/3/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2020” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tổ chức thành công 02 Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 tại huyện Nguyên Bình (ngày 23/9/2020) và huyện Trùng Khánh (ngày 25/9/2020) với 135 đại biểu tham dự.

Các đại biểu dự Hội nghị đã được phổ biến 02 chuyên đề: Hệ thống pháp luật cơ bản về Bình đẳng giới và Kỹ năng “truyền thông, vận động về Bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số”.

Qua Hội nghị nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số nắm được những khái niệm, kiến thức cơ bản về Giới và pháp luật về bình đẳng giới …. từ đó làm hạt nhân trong công tác tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức, thay đổi hành vi, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật.

Hoàng Tôn