Ban Bí thư làm việc với Ban Cán sự Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

BVR&MT – Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Lao động&Thương binh và Xã hội.

Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngày 18/11, Đoàn Kiểm tra số 1155 của Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Lao động&Thương binh và Xã hội.

Nội dung buổi làm việc là thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự Đảng của Bộ về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Nhấn mạnh mục đích buổi làm việc lần này là thảo luận, đóng góp hoàn chỉnh, thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự Đảng Bộ Lao động&Thương binh và Xã hội để báo cáo Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú ghi nhận Ban cán sự Đảng của Bộ đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương trong Bộ, ngành theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương; đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình của Bộ, ngành lao động-thương binh và xã hội; đặc biệt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nhiều văn bản chính sách, pháp luật lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, trong đó có dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Dự thảo báo cáo đã đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, những việc chưa đạt được, phân tích nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị, trong đó có đề xuất, kiến nghị đối với Ban cán sự Đảng Bộ Lao động&Thương binh và Xã hội, Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng của Bộ, Bộ trưởng Bộ Lao động&Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết trong thời gian qua, Ban Cán sự Đảng của Bộ và các đơn vị liên quan đã làm việc tích cực, chuẩn bị nội dung kiểm tra với sự hướng dẫn nhiệt tình, trách nhiệm của Đoàn kiểm tra. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, thẳng thắn của các thành viên Đoàn Kiểm tra; ghi nhận dự thảo báo cáo đã có những đánh giá, nhận định sát với tình hình hoạt động của Bộ và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng của Bộ.

Ông Đào Ngọc Dung khẳng định ngay sau buổi làm việc này Ban cán sự Đảng của Bộ Lao động&Thương binh và Xã hội sẽ họp để thảo luận những nhiệm vụ cần làm ngay nhằm khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương.