Bắc Ninh: Tăng cường kiểm tra việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

BVR&MT – Những năm qua, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Đoàn kiểm tra và điều tra, khảo sát liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm về bảo vệ môi trường.

Đoàn liên ngành sẽ thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường; xây dựng mẫu phiếu và tiến hành điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức; người dân; hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian kiểm tra là 60 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Mục đích của việc kiểm tra nhằm xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong tổ chức thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật, mức độ tuân thủ pháp luật. Qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, Sở thu thập, tổng hợp thông tin về tình hình thực hiện pháp luật từ báo cáo của các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; kết quả của Đoàn kiểm tra liên ngành, từ kết quả điều tra, khảo sát và các thông tin khác.