Bắc Ninh phê duyệt đề án tổng thể bảo vệ môi trường giai đoạn 2019 – 2025

BVR&MT – Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh tại quyết định số 222/QĐ-UBND giai đoạn 2019-2025.

Một lò đốt rác tại phường Đình Bảng.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được giao trong Đề án.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực, đôn đốc và định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Đề án.

Với chủ đề năm 2019 là: “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, từng bước khắc phục tồn tại trong quản lý, ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm, giải quyết triệt để các vấn đề môi trường cấp bách, đưa Bắc Ninh phát triển hài hòa theo hướng bền vững, cần phải có những giải pháp và nhiệm vụ cụ thể với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư. Do đó, việc xây dựng và triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019- 2025 là hết sức cần thiết.

Hoàng Tôn