Bắc Kạn: Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới các xã CT 229

BVR&MT – Mới đây Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định số Số:465/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới các xã CT 229, các xã còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và các xã khó khăn đạt từ 05 tiêu chí nông thôn mới trở xuống trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 – 2020.

Ảnh minh họa.

Mục tiêu chung của Đề án là từng bước đưa các xã vùng Đề án đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; đầu tư xây mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân; thực hiện cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp điều kiện thực tế, gắn với phát triển nông nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; xã hội nông thôn giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường được cải thiện; hệ thống chính trị các xã vững mạnh; quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được ổn định, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Đến hết năm 2020, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã hoàn thành; phấn đấu có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 12 xã hoàn thành 15-18 tiêu chí; 13 xã hoàn thành từ 12 – 14 tiêu chí; 03 xã hoàn thành từ 09-11 tiêu chí; bình quân đạt 13,8 tiêu chí/xã, không có xã dưới 09 tiêu chí.

Cụ thể: 01 xã đạt 19/19 tiêu chí: Xã Yên Thượng; 12 xã hoàn thành 15-18 tiêu chí, gồm: Yên Thịnh, Nghĩa Tá, Bằng Lãng, Văn Minh, Ân Tình, Côn Minh, Hương Nê, Thuần Mang, Quảng Chu, Mỹ Phương, Chu Hương; 13 xã hoàn thành từ 12 – 14 tiêu chí, gồm: Lương Bằng, Đại Sảo, Vũ Muộn, Mỹ Thanh, Lương Thượng, Kim Hỷ, Trung Hòa, Cốc Đán, Phúc Lộc, An Thắng, Cổ Linh, Xuân La, Nhạn Môn; 03 xã hoàn thành từ 09 – 14 tiêu chí, gồm: Xuân Lạc, Cao Sơn, Cao Thượng.

Đề án được thực hiện trên địa bàn của 29 xã, với tổng diện tích tự nhiên là 133.369 ha; dân số 66.588 người, thuộc 07 huyện: huyện Chợ Đồn có 07 xã (Yên Thượng, Yên Thịnh, Lương Bằng, Nghĩa Tá, Bằng Lãng, Đại Sảo, Xuân Lạc); huyện Bạch Thông có 04 xã (Cao Sơn, Vũ Muộn, Mỹ Thanh, Sỹ Bình); huyện Na Rì có 05 xã (Văn Minh, Ân Tình, Côn Minh, Lương Thượng, Kim Hỷ); huyện Ngân Sơn có 04 xã (Hương Nê, Trung Hòa, Thuần Mang, Cốc Đán); huyện Chợ Mới có 01 xã (Quảng Chu); huyện Ba Bể có 04 xã (Phúc Lộc, Mỹ Phương, Chu Hương, Cao Thượng); huyện Pác Nặm có 04 xã (An Thắng, Cổ Linh, Xuân La, Nhạn Môn).

Ngoài ra cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh chuyển đổi, tích tụ ruộng đất; phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực, đặc sản của các địa phương; đẩy mạnh mô hình hợp tác xã, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và xã hội hóa đầu tư.

Đồng thời phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng và phổ biến những điển hình tiên tiến, các sáng kiến và kinh nghiệm tốt về xây dựng nông thôn mới. Kịp thời khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh gắn với xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh Bắc Kạn chủ động ban hành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản, trong đó tập trung vào việc phát triển các tổ chức tự quản của cộng đồng; ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống ở thôn, bản (giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, công trình vệ sinh, công trình cấp nước…); xây dựng các mô hình tổ chức sản xuất hiệu quả, giúp nông dân nâng cao thu nhập, hạn chế rủi ro, có khả năng nhân rộng; chú trọng hỗ trợ phát triển kinh tế hộ; đẩy mạnh công tác giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Đề án phấn đấu đến hết năm 2020 nâng thu nhập bình quân đầu người các xã trong vùng Đề án lên 24 triệu đồng/người/năm (bằng 61,5% thu nhập bình quân đầu người của tỉnh); 04/29 xã (14%) đạt tiêu chí thu nhập; 09/29 xã (31%) đạt tiêu chí hộ nghèo; 29/29 xã (100%) đạt tiêu chí lao động có việc làm; 27/29 xã (93%) đạt tiêu chí tổ chức sản xuất.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn cùng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Thạch Thảo