Bắc Giang tập trung thực hiện các nhiệm vụ đối với công tác thu gom, xử lý rác thải

BVR&MT – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ đối với công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 và thời gian tiếp theo.

Nội dung công văn nêu: Để công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả trong năm 2022 và thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/2/2020 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh đề ra đối với công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

Ảnh minh họa

Tổ chức khắc phục ngay các nội dung còn tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện thời gian qua, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai cho thời gian tới. thường xuyên duy trì các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý triệt để rác thải phát sinh.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm điểm, phê bình, xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường, các quy định, đề án của tỉnh về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân.

Tích cực phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025. Rà soát, chỉ đạo, đôn đốc UBND cấp xã thực hiện đấu thầu, đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ cho các đơn vị dịch vụ thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và hạch toán tiền thu, chi giá dịch vụ qua ngân sách xã theo quy định.

Hàng tuần tổ chức kiểm tra, đôn đốc hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các xã, phường, thị trấn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo không còn phát sinh các điểm tồn lưu rác thải không đúng quy định và đẩy mạnh công tác thu giá dịch vụ trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc theo dõi tiến độ triển khai thực hiện của các huyện, thành phố; kịp thời báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp chỉ đạo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các huyện, thành phố thực hiện các trình tự, thủ tục trong việc lựa chọn chủ đầu tư và triển khai thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thải, khu xử lý rác thải.

Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố trong công tác thu và quản lý tiền thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hướng dẫn các huyện, thành phố bố trí kinh phí, thực hiện các trình tự, thủ tục hỗ trợ các nội dung thực hiện Đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

Các sở, cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định. Tích cực phối hợp, hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025…

Sơn Tinh

Tags: ,
CHIA SẺ