Bắc Giang: Tăng cường đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

BVR&MT – Hiện đang là cao điểm của mùa nắng nóng, qua đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng. Bắc Giang là tỉnh hiện có diện tích rừng lớn, để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), UBND tỉnh đã đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp, nhằm nâng cao ý thức phòng, chống cháy rừng của người dân, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp để xảy ra cháy rừng, hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra.

Những cánh rừng xanh tại khu vực Tây yên Tử Bắc Giang.

Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có 160.696 ha đất có rừng, bao gồm 55.744 ha rừng tự nhiên; 92.171 ha rừng trồng và 12.781 ha rừng mới trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng. Trong những năm qua, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Bởi vậy, ý thức trách nhiệm của các chủ rừng và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã được nâng lên. Số vụ cháy rừng và diện tích rừng bị thiệt hại ngày càng giảm.

Tuy nhiên, không chủ quan với kết quả đạt được. Nhằm chủ động trong công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn, hạn chế tới mức thấp nhất các vụ cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng và giữ vững môi trường sinh thái, tỉnh Bắc Giang đã  yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động phổ biến, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. UBND các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở về quản lý bảo vệ rừng theo quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; gắn trách nhiệm của các chủ rừng và nhân dân trong công tác bảo vệ rừng với việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Ngoài ra, chỉ đạo rà soát, kiện toàn, duy trì hoạt động có hiệu quả Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện, cấp xã và chủ rừng lớn. Đồng thời,  phân công nhiệm vụ và sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy cho phù hợp với tình hình thực tế. Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác PCCCR và kiểm tra công tác PCCCR mùa khô mùa khô cấp huyện, cấp xã (kế hoạch phải cụ thể, chi tiết, xác định rõ vùng trọng điểm cháy có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng theo mức độ kiểm soát của cấp thôn, xã). Rà soát, sửa đổi, bổ sung Phương án PCCCR cấp huyện, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện; đôn đốc, hướng dẫn chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, bản xây dựng, sửa đổi, bổ sung Phương án PCCCR theo quy định.

Chỉ đạo UBND cấp xã, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn bố trí lực lượng, phương tiện phục vụ cho công tác PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”. Huy động mọi lực lượng, phương tiện cần thiết để cứu chữa kịp thời khi xảy ra cháy rừng. Báo cáo về Ban Chỉ huy PCCCR tỉnh tình hình cháy rừng xảy ra để có biện pháp xử lý kịp thời; chỉ đạo tổ chức khắc phục hậu quả do cháy gây ra. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã trọng điểm về cháy rừng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCCR trên địa bàn quản lý, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác PCCCR.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Quy chế, Kế hoạch phối hợp về bảo vệ rừng và PCCCR đã được ký kết. Địa phương nào để xảy ra tình trạng cháy rừng nghiêm trọng mà trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình không có các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để thì lãnh đạo địa phương đó phải kiểm điểm và bị xử lý trách nhiệm quản lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, các địa phương cũng cần nâng cao vai trò của các chủ rừng được Nhà nước giao, cho thuê rừng có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của chủ rừng về công tác bảo vệ rừng và PCCCR theo quy định tại Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung phương án PCCCR để tổ chức thực hiện; tự đảm bảo kinh phí đầu tư cho hoạt động PCCCR; tổ chức tốt lực lượng, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, dụng cụ PCCCR cho công tác PCCCR trên diện tích được Nhà nước giao, cho thuê.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm) cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCCCR cấp tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định. Lực lượng Kiểm lâm Chủ động dự báo và thông tin cảnh báo cấp dự báo cháy rừng xuống các địa phương, chủ rừng và nhân dân để nắm rõ tình hình diễn biến của thời tiết và tổ chức thực hiện các biện pháp PCCCR; cung cấp thông tin dự báo cháy rừng cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang và cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm để đưa tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Tăng cường phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về bảo vệ rừng và PCCCR.

Tăng cường tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm về cháy rừng trên địa bàn tỉnh; kịp thời đề xuất các biện pháp có hiệu quả nhằm ứng phó kịp thời với nguy cơ gây cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Tổ chức lực lượng thường trực 24/24h (khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V); chuẩn bị phương tiện, thiết bị, dụng cụ sẵn sàng cho công tác chữa cháy rừng; huy động lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về PCCCR của các chủ rừng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các đối tượng và chủ rừng thiếu trách nhiệm gây ra cháy rừng. Tăng cường phối hợp với các cơ quan Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện các quy chế phối hợp, kế hoạch, phương án PCCCR đã được ký kết.

Quỳnh Anh