Bắc Giang: Năm 2018 có 1 huyện, 89 xã đạt chuẩn nông thôn mới

BVR&MT – Năm 2018, tỉnh Bắc Giang vinh dự có huyện Việt Yên đạt chuẩn Nông thôn mới, 89 xã về đích nông thôn mới chiếm 43,8%, đạt 111,3% kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 theo quyết định số 1865/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/11/2017.

Huyện Việt Yên, Bắc Giang hoàn thành huyện Nông thôn mới năm 2018.

Theo báo cáo số 301/BC-VPĐP ngày 06/12/2018 của Văn phòng điều phối, Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang, kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 đạt được những kết quả như sau: tiêu chí bình quân 14,3 tiêu chí/ xã, bằng 88,3% kế hoạch giai đoạn 2016 -2020; thu nhập bình quân đầu người/ năm khu vực nông thôn đạt 37 triệu/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo là 7,31%, tỷ lệ tham gia BHYT là 97,2%, người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là 93,6%.

Xem thêm:

Bắc Giang: Giảm nghèo bình quân 2% trên năm

Bắc Giang có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Trong việc phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện Nghị quyết số 130-NQ/TU ngày 16/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, trong năm 2018 các địa phương đã triển khai 56 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao rau, hoa quy mô từ 2.000 m /mô hình trở lên, tổng diện tích 116.382 m2, lũy kể từ năm 2017 đến hết năm 2018 là 77 mô hình, với diện tích 168.501 m2; bước đầu cho hiệu quả kinh tế, đảm bảo liên kết như: Mô hình trồng dưa lưới của HTX Đồng Tâm 3; mô hình trồng dưa lưới, dưa leo của HTX nông nghiệp CNC xã Trí Yên…

Cánh đồng tái cơ cấu nông nghiệp, dồn điền tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Ngoài ra, tỉnh đã xây dựng 02 mô hình điểm vùng sản xuất rau chuyên canh tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy mô 63 ha tại huyện Yên Dũng và Hiệp Hòa; các huyện, thành phố chủ động xây dựng 48 mô hình với quy mô nhà lưới, nhà màn, nhà lạnh đạt 57.560 m2.

Trong năm 2018, từ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã triển khai hỗ trợ 12 dự án phát triển sản xuất có liên kết và 13 sản phẩm xây dựng nhãn hiệu tập thể, tem nhãn, bao bì sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu tiếp tục được thực hiện, dự kiến hết năm 2018 toàn tỉnh đã thực hiện dồn điền, đổi thửa được 16.962 ha, số thửa giảm xuống từ 3,08-14 thửa/hộ xuống 1,8-3 thửa/hộ, diện tích bình quân mỗi thửa sau dồn điền, đổi thửa đều đạt trên 700m2; triển khai thực hiện 163 mô hình cánh đồng mẫu, có khoảng 50% số cánh đồng đảm bảo liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, qua đó góp phần chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng tập trung.

Mô hình nuôi ong kết hợp trồng cây ăn quả tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.Tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt danh mục 52 nhóm sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng. Số sản phẩm sản xuất theo hướng an toàn ngày càng tăng, diện tích lúa chất lượng trên 35.880 ha, Vải VietGap 13.885 ha, Rau an toàn, chế biến 7.120 ha. Nhiều mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm điển hình như: Chuỗi chăn nuôi lợn sạch Tân Yên, chuỗi thịt lợn hữu cơ Trường Thành, mô hình sản xuất cá giống, nuôi thương phẩm tại Tân Yên, mô hình rau hữu cơ trong nhà lưới tại xã Quang Thịnh.

Mô hình dưa lưới xã Quang Minh huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Về Môi trường: Để nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ, thu gom, xử lý rác thải, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 139-NQ/TU ngày 01/9/2016 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Đến nay, 100% số xã có tổ, đội, HTX môi trường được thành lập, duy trì hoạt động, 672 điểm tập kết, trung chuyển rác thải đến khu xử lý, 255 bãi chôn lấp rác thải, 43 lò đốt rác thải, 1.124 bể chứa thuốc BVTV; phong trào Ngày thứ 7, Chủ nhật xanh, tuyến đường tự quản được nhân rộng, một số phong trào vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan bước đầu được triển khai cho hiệu quả như trồng hoa, cây xanh, chỉnh trang vườn hộ gia đình. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải khu vực nông thôn đạt 68,7% (tăng 11,1% so với năm 2017). Tỉnh đang thu hút đầu tư xây dựng 01 nhà máy xử lý rác tập trung công nghệ hiện đại.

Mục tiêu năm 2019, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 22 xã; quyết tâm giữ vững những tiêu chí, nâng cao chất lượng tiêu chí đối với huyện Việt Yên; bình quân mỗi xã đạt 14,8 tiêu chí; triển khai kế hoạch đề án thực hiện 09 thôn đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, trọng tâm phát triển sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, cứng hóa giao thông, duy trì và phát huy phong trào bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn hướng xanh – sạch đẹp. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Bắc Giang giảm xuống 5,31%, thu nhập bình quân đạt 37 – 39 triệu đồng/ người/ năm, sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 94,3%.

Văn Trì