Bắc Giang: Công bố hiện trạng, diện tích rừng năm 2023

BVR&MT – UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 178/QĐ-UBND về việc công bố hiện trạng, diện tích rừng tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng diện tích rừng trên địa bàn tỉnh (gồm diện tích có rừng và rừng trồng chưa thành rừng) là 161.177,0 ha; trong đó rừng tự nhiên là 55.043,9 ha, rừng trồng là 92.109,8 ha, rừng mới trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng là 14.023,3ha; tỷ lệ độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 37,8%.

Công bố hiện trạng, diện tích rừng năm 2023.

Sau khi công bố hiện trạng, UBND tỉnh yêu cầu UBND các cấp (huyện, xã) thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Điều 102 Luật Lâm nghiệp. Sử dụng số liệu hiện trạng rừng để rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hàng năm, làm cơ sở để cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo.

Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2023, làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

Sơn Tinh

Tags:
CHIA SẺ