An Giang: Hơn 183 tỷ đồng đầu tư phát triển vùng DTTS và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia

BVR&MT – Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng vừa ký ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 15/8/2022 về việc Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn I (từ năm 2021 đến năm 2025).

An Giang sẽ đầu tư hơn 102 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi (thuộc Dự án 4, Chương trình MTQG)

Tổng Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh An Giang (Chương trình MTQG) giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 là 183.499 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách trung ương là 166.817 triệu đồng. Nguồn ngân sách địa phương là 16.682 triệu đồng.

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND dân tỉnh. Theo đó việc phân bổ Kế hoạch vốn như sau:

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt là 47.798 triệu đồng, trong đó: nguồn ngân sách trung ương là 43.453 triệu đồng, nguồn ngân sách địa phương là 4.345 triệu đồng.

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc là 102.126 triệu đồng, trong đó: nguồn ngân sách trung ương là 92.842 triệu đồng, nguồn ngân sách địa phương là 9.284 triệu đồng.

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là 21.737 triệu đồng, trong đó: nguồn ngân sách trung ương là 19.761 triệu đồng, nguồn ngân sách địa phương là 1.976 triệu đồng.

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch là 8.170 triệu đồng, trong đó: nguồn ngân sách trung ương là 7.427 triệu đồng, nguồn ngân sách địa phương là 743 triệu đồng.

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình là 3.668 triệu đồng, trong đó: nguồn ngân sách trung ương là 3.334 triệu đồng, nguồn ngân sách địa phương là 334 triệu đồng.

Qua đó, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.