06 nhiệm vụ môi trường nông thôn mới từ năm 2019

BVR&MT – Danh mục gồm 06 nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2019 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kèm theo Quyết định 2143/QĐ-BNN-KHCN ngày 07/06/2018.

Những con đường rực rỡ sắc hoa không chỉ làm đẹp cảnh quan nông thôn mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường sống.

Cụ thể, danh mục 06 nhiệm vụ môi trường gồm: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ cải thiện chất lượng môi trường và đa dạng sinh học cho vùng canh tác nông nghiệp hữu cơ vùng miền núi phía Bắc; Xây dựng quy định quản lý bùn nạo vét từ kênh, mương và các công trình thủy lợi; Xây dựng quy trình quản lý môi trường khi có thiên tai xảy ra; Điều tra, giám sát sự thay đổi thành phần sinh vật hại chính tại các vùng trồng cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày; Ứng dụng kỹ thuật kiểm toán chất thải để đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường của các mô hình trang trại chăn nuôi lợn; Điều tra, thu thập số liệu, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ môi trường do Chính phủ Thủ tướng Chính phủ giao.

Viện Môi trường nông nghiệp – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam được giao nhiệm vụ xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ cải thiện chất lượng môi trường và đa dạng sinh học cho vùng canh tác nông nghiệp hữu cơ vùng miền núi phía Bắc. Dựa theo điểm b, khoản 3, điều 142, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 giao Bộ NN&PTNT triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, chất thải trong nông nghiệp. Chính phủ đã giao Bộ NN&PTNT xây dựng Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ và xây dựng “Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn 2035”, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong đầu năm 2018.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam được giao trực tiếp nhiệm vụ ứng dụng kỹ thuật kiểm toán chất thải để đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường của các mô hình trang trại chăn nuôi lợn.

Trường Đại học Thủy lợi được giao trực tiếp nhiệm vụ xây dựng quy trình quản lý môi trường khi có thiên tai xảy ra.

Đối với xây dựng quy định quản lý bùn nạo vét từ kênh, mương và các công trình thủy lợi, nhiệm vụ này được giao trực tiếp cho Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường – Viện Khoa học Thủy lợi.

Văn Trì