Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn

BVR&MT – Đối với cấp địa phương, Chủ tịch UBND các cấp thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn năm 2025 cùng cấp. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025 tại địa phương.

Theo Quyết định mới đây của Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 (TĐTNN 2025), Ở cấp trung ương: Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng ban thường trực; Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm Phó trưởng ban.

Thứ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành liên quan làm ủy viên. Ban Chỉ đạo trung ương thành lập Tổ thường trực giúp việc và sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong chỉ đạo thực hiện TĐTNN 2025.

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng theo tiêu chuẩn hữu cơ ở HTX Nông nghiệp và dịch vụ Ngân Hà, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ.

Đối với cấp địa phương: Chủ tịch UBND các cấp thành lập Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 cùng cấp. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo thực hiện TĐTNN 2025 tại địa phương.

Thành phần Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện gồm: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND làm Trưởng ban. Thủ trưởng cơ quan Thống kê cùng cấp làm Phó Trưởng ban thường trực. Thủ trưởng (hoặc Phó Thủ trưởng) các cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân, Phó Thủ trưởng cơ quan Thống kê cùng cấp và đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan làm ủy viên.

Cũng theo Quyết định trên của Chính phủ, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện được thành lập Tổ thường trực giúp việc. Thành phần Ban Chỉ đạo cấp xã gồm: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND làm Trưởng ban. Công chức Văn phòng – thống kê cấp xã làm ủy viên thường trực. Công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã), Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam) và cán bộ, công chức liên quan làm ủy viên.

Chỉ thành lập Ban Chỉ đạo đối với quận, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh, các phường và thị trấn có tỷ lệ hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm trên 30% tổng số hộ dân cư. Đối với quận, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh, phường và thị trấn không thành lập Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND cùng cấp trực tiếp chỉ đạo; Thủ trưởng cơ quan Thống kê cấp huyện, công chức Văn phòng – thống kê cấp xã làm nhiệm vụ thường trực.

Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) có nhiệm vụ chủ trì xây dựng, trình Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 trung ương ban hành phương án TĐTNN 2025; chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan và các địa phương tổ chức, chỉ đạo thực hiện TĐTNN 2025 theo Phương án; xây dựng cơ sở dữ liệu TĐTNN 2025 phục vụ kết nối, chia sẻ với các bộ, ban, ngành liên quan.

Sơn Tinh